851521

Vebrary_Mobile

Verbary Mobile là một công cụ đọc sách do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt phát...

IOS  Mac

Ad

Verbary Mobile là một công cụ đọc sách do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt phát triển. Đây là một tool ( tiện ích ) của trong phần mềm quản lý thư viện của Lạc Việt “Lac Viet Vebrary”. Công cụ giúp cho bạn đọc có thể dễ dàng hơn trong việc truy cập các tài nguyên do thư viện cung cấp như sách số, các bản tin của thư viện, các sự kiện / hội thảo của thư viện, …

Với phiên bản hiện tại cho phép bạn đọc :

Tìm kiếm tài liệu số có trong thư viện
Đồng bộ tài liệu số có trong thư viện
Đọc tài liệu đã đồng bộ trên máy

Các chức năng như xem bản tin , lịch , sự kiện của thư viện sẽ được tiếp tục phát triển và cập nhật trong các phiên bản tới.

==================================

Vebrary Mobile is a reading tool developed by LacViet Computing Corporation and belongs to library management software of LacViet Vebrary. It helps users access to the materials provided by the library such as e-books, library news, events/ conferences, etc.
The current version allows readers:
Find out e-books available on the library.
Download e-books from the library
Read the downloaded e-books on the app.
Sync e-books from the library
Read the synced e-books on the app
Functions such as library news., calendar, library's events will be further developed and updated in the next version.

Ad

Get it (4.7 MB) on app store

Ad

More apps likes ' Vebrary_Mobile'

What's in this list?

Popular Apps to Vebrary_Mobile for Windows, Mac, iPhone and more. Explore 41 apps like Vebrary_Mobile, all suggested and ranked by the Similarapps user community.

 

Sort alternatives

Recent Apps

Vebrary_Mobile

Verbary Mobile là một công cụ đọc sách do Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt phát...

IOS  Mac